dijous, 22 d’octubre del 2009

Concurs del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, redacta una carta a un maltractador

Amb motiu del Dia Internacional contra la violència i maltractaments a les dones, l’Ajuntament de Badia del Vallès convoca el Premi 25 de Novembre amb l’objecte de promoure la sensibilització davant la violència contra les dones en l’àmbit familiar.

BASES
1-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
Les persones participants hauran de redactar una carta adreçada a un maltractador.

2-PARTICIPANTS:
S’estableixen tres categories diferents:
CATEGORIA A: Nens i nenes de primer a sisé de primària que estudien en centres educatius de Badia.
CATEGORÍA B: Nois i noies de secundària i Batxillerat que estudien en centres educatius de Badia.
CATEGORIA C: Persones majors de 18 anys.

3- REQUISITS:
- Cada participant pot presentar una única carta.
- Les cartes han de ser originals i inèdites i no premiades en altres concursos.

4-ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA OPTATIVA
El Programa d’Igualtat ofereix una xerrada sobre violència vers les dones i/o materials didàctics per treballar el tema, que poden ajudar els i les alumnes a sensibilitzar-se sobre la situació i a redactar la carta. Per sol·licitar-ho us heu d’adreçar al Servei d’Igualtat.

5-FORMA DE PRESENTACIÓ
- L’extensió màxima és de dues pagines:
Categoria A: poden estar escrites a ma o amb ordinador (escrites a doble espai, amb lletra Arial i en paper DIN A4)
Categoria B i C: escrites a doble espai, amb lletra Arial i en paper DIN A4.
- Es valorarà la utilització de llenguatge no sexista.
- S’han de presentar en un sobre tancat (mida foli) també dues còpies del relat. A la part de davant del sobre s’ha d’indicar “Premi 25 de Novembre. Carta a qui maltracta”, el pseudònim i la categoria a la que es presenta. Dins del sobre s’ha d’introduir un altre sobre tancat (mida quartilla) amb el pseudònim i a l’interior, un full on han de constar les dades de l’autor o l’autora (nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, i, si escau, curs i centre on estudia).


- Els treballs s’han de lliurar personalment o per correu postal abans del 15 de novembre, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Badia (OAC), av. de Burgos, s/n (08214), o al servei d’Igualtat (Casal de joves), c. de Porto, s/n.


6- JURAT
- Presidenta: Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
- Vocals:
Cap de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona, Sra. Maribel Cárdenas.
Representant del servei d’Igualtat de l’Ajuntament de Badia.
Representant del Safareig (centre d’atenció i recuperació de dones víctimes de violència).

7-PREMIS
Els premis es divideixen en diferents categories.
CATEGORIA A:
Primer premi: 150 €
Segon premi: 75 €
CATEGORIA B:
Primer premi: 150 €
Segon premi: 75 €
CATEGORIA C:
Primer premi: 150 €
Segon premi: 75 €

El lliurament de premis es durà a terme als actes que se celebren al municipi amb motiu de la celebració del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones.
Totes les obres quedaran en poder de l’Ajuntament de Badia del Vallès, que es reserva el dret d’utilitzar-les com a mitjà de sensibilització, sempre fent-hi constar el nom de l’autor/a i la seva participació al concurs.

8. La participació al concurs implica l’acceptació de las bases.

dimarts, 13 d’octubre del 2009

"Parlem-nos" - Exposició fotogràfica a l'auditori de BadiaParlem-nos és una exposició fotogràfica de parelles lingüístiques i d’alumnes dels cursos de català per a persones adultes, l’objectiu de la qual és aconseguir que les persones nouvingudes se sentin plenament acollides al nostre país, que esdevinguin veïnes en lloc de forasteres, i que la llengua catalana no els sigui cap barrera, sinó tot el contrari: que es converteixi en un vehicle per afavorir la convivència i la cohesió social. I això depèn, a parts iguals, de l’esforç dels que arriben i de la col•laboració dels que ja hi som.
Hi ha representades 40 nacionalitats diferents, i un total de 47 alumnes i 31 parelles lingüístiques.
Amb l’exposició es vol reflectir la situació dels immigrants que fan l’esforç per aprendre la nostra llengua, d’una banda, i la dels catalans que fan l’esforç d’ajudar-los en aquest aprenentatge, de l’altra.

Durant aquests dies tindrà lloc el primer acte de formació de parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua, que es va iniciar a Badia l’any 2003.

L’exposició es podrà visitar a l’Auditori Municipal (al costat del Casal Cívic), durant la celebració de les Jornades Associatives, del 9 al 21 d’octubre de 2009. Les escoles i instituts que ho sol•licitin disposaran d’un dossier didàctic per treballar a l’aula i podran visitar l’exposició en hores convingudes (cal posar-se en contacte prèviament amb el Servei Local de Català de Badia del Vallès).


SLC de Badia del Vallès
Casal Cívic, 2a planta
Tel. 93 729 96 08
badia@cpnl.cat